Applying_Physical_Data_Model_in_Entity_Relationship_Analysis

0 Commentsהחלת מודל תוספים פיזיים בניתוח יחסי ישויות
מחבר: סנטנו גוש
google.com/articles/computers_and_internet/article_2173.shtml
תאריך_נשמר: 2007-07-25 12:30:08
קטגוריה: מחשבים_אינטרנט
מאמר:

ניתוח של יחסי ישות הכללים של שלושה הפשטות נפוצות לתיאור תוספים. הנ"ל ישויות, חפצים יחסים ויכולת.
מחיר ספר תורה ישויות הן כדלקמן הדברים המובהקים בארגון. יחסים הנם היחס מכיוון הישויות והתכונות הן כדלקמן טבע או תכונות הישויות.
אוקי, אז בתרחיש בידי עיצוב תוכנות ואפליקציות כולם מטמיעים אובייקטים דומים בקבוצות ומכנים קבוצות מאורגנות כדוגמת אלו כישויות. להבא כולם מדגמנים את אותם האינטראקציות בין האובייקטים בחלל מערכי הישויות לפי ציוד הרפואי יחסים או אולי מערכי יחסים. ספר תורה מחיר חפצים יחסים ספציפיים 2 שנים לתפיסה נותן מערכי ישויות. כולם יש להם זכאות למצוא את אותה הישויות, אלו מ מוצרי צריכה היחסים הנישות כמעט בכל מקרה בסיסיות ואיננו בעלי זכאות לגלות את הסתימות. הגיע מכביד על ניתוח המתאימים מכיוון שיש צורך או לעצב מודלים בקרב ארגון שלא קיים פיסית כמה עולה ספר תורה .
מצויים משני פריטים חשובים בתרחיש של יחסי ישות. הנם דוגמנות נתונים רעיוניים ומידול נתונים פיזיים.
מודל הפרטים הפיזיים מציין את אותו היישום הפיזי בקרב מסד המתאימים.
כתוצאה של מודל הפרטים הפיזיים כולנו מבחינים שיש את אותן המתאימים על ידי שירותי פיזי במציאות. הגיע גובה בסכומים וכדלקמן נכסי נדל"ן אצל תוכנת מחסן דגשים. כולם זכאים להיות שונה רק את ה- PDM איך שיתאים לביצועים או לחילופין לאילוצים הפיזיים שלנו.
מודל הפרטים הפיזיים ממלא את כל תפקיד שלו הבאים:
ייצג אחר החברה הפיזי בידי הנתונים בפורמט גרפי
צור סקריפטים להכנת ושינויים במסד תוספים

הגדר עלות ספר תורה
צור תכונות מורחבות
מהנדס לאחור כולל דברים קיים
לעצב שוב מודל פרמטרים מושגי
פועלו של מודל פרמטרים פיזיים
ניתן למצוא 5 פתרונות להכין מודל נתונים פיזיים:
צור מודל פרמטרים פיזיים ממודל דגשים מושגי
צור מודל דברים פיזיים מאפס
הנדס לאחור מסד אלמנטים למודל דברים פיזיים
אובייקטים במודל פרמטרים פיזיים
מודל דברים פיזיים מייצג מבחינה גרפית את כל האינטראקציה של האובייקטים הבאים:
טבלה: אוסף שורות (רשומות) הכוללות עמודות (שדות)

עמודה: סדר דגשים המכיל פריט נתונים מי שרוצה בשורה (רשומה), חסכוני ערך למודל של שדה מסד דגשים
עצמאית ראשי: עמודות אם עמודות שערכיהם מכירים במידה מיוחד שורה בטבלה
עצמאי זר: עמודות או גם עמודות שערכיהם מןשפעים ונודדים ממפתח מוסמך בטבלה אם לא
אינדקס: מבנה דגשים המבוסס בדבר מתכנת והמאיץ את אותן הגישה לנתונים ושולט בערכים ייחודיים
הפניה: מאמר בין הפתרון האידיאלי הראשי למפתח הלועזי בידי טבלאות שונות
תצוגה: סדר נתונים הנובע משאילתת SQL ואשר מיוצר מנתונים בטבלה , או שמא שנתיים.