למקרה רעיון יש מאחורי האופנה הקבלית – חוט אדום מתאים לגבי הזרוע?

0 Comments

ישנו פעמים מעניינים בהם אחד מוצא אחר עצמו רצוי לפנות אל המגוחך בהתגלמותו. עת בה חוטי חשמל “קבליים” – שנכרכו ראשית סביב קבר רחל ונקשרו את על ידי זה כצמיד בנושא העור שלנו כמרחיקי “עין הרע” – נעשים לצעקה האחרונה באופנה ההוליוודית, ונמכרים בנות מטורף מסוג 26$ לחתיכה! עת שחוטים הללו מצליחים לגרור את אותן המיסטיקה היהודית העתיקה והקדושה, בתוך כתבת קישור בת 6 טורים ב”ניו-יורק פוסט” – זה נחרצות אחד מאותם פעמים מיוחדים כדוגמת אלו.

מספר כוכבים הוליוודיים סחורה חרטה, פנו לבקש הסבר בחייהם, בתוך המסורת הקבלית הנשגבת. איש פיקח נעשה ל”מקובל” ותרגם את אותו צרכיהם למונחים כלכליים. הינו סינן את אותן צרכים הקבלה שהן לא ניתנות למכירת, והציג קבלה שאין היא דורשת מחסידיה, יותר נותן לא הרבה מזומנים. מלות התוכחה בזוהר ובאר”י ז”ל – שני כתבי הקבלה הבסיסיים במיוחד – בניגוד אל נהנתנות וזימה, איכשהו הועלמו מן העין.

והיה אם רעיון עומד מאחורי תחום החוטים האלה? האם חיוני מהו מאוד בשם “עין הרע”?

קודם כל, לא תמיד ישנו מרבית מקור קבלי בעל ניסיון, לקשירת כבלים גדולים ליד לזרוע בכדי לגרש את כל עין שלילית. זאת, מנהג כזה אכן ישנם בקרב מקום מהיהודים האדוקים, על אף, שאינו מוזכר בשום כתב קבלי שהינו.

קיים אבל אזכור מסוים בתלמוד למנהג המתקיימות מטעם קשירת קבוצת עשבים או אבנים יקרות וענידתם על מנת לסלק את אותן “עין הרע”. אבל לא מומלץ שם ממחיר השוק התייחסות בדבר צבע יוקרתי, רחל אימנו או אולי כבלים. צריך להוסיף שהנושא מוזכר כבדרך אגב, בהתייחס לחוקי שמירת השבת.

אחד מתלמידי החכמים האדירים לאחרונה, הרב מדבריצין, הזכיר זו כמנהג שראה בבית אביו, אך אפי’ חיפושיו המדוקדקים הוא לא הצליח לחפש אחרי מוקד כתוב למנהג זה בוודאי.

המעודכנות המפורסמות העוזרות, שיש מרכז בוודאות ומוקדם המזכיר קשירת פתיל אדום בהשוואה עין לא טובה, ודבר זה הוא “התוספתא” – נכתב ע”י תלמודי מוקדם (שבת, פ’ ז-ח). המעודכנות הרעות גם, שמצוין בכל שיער בפירוש, שקשירת חוט אדום בדבר אחד זאת איסור חמור. מלאכת מחשבת זה מסוימת כ”דרכי האמורי” – מנהג ללא מחיר הנובע בעזרת אמונה טפלה וכך גם קרוב לעבודת אלילים.

למרות שספרות הלכתית מאוחרת בהרבה יותר רומזת, שלא בהכרח חייבים לנהוג על פי דברי בה תוספתא, נולד גם לא הופך את אותו המנהג לראוי לשבח, אך, לכל אלו שנמנים על היותר – ל”נסלח”.

“עין הרע”

למה שלא נתאמץ לרדת אל שורש הדבר הנקרא “עין הרע” ולהשלכותיה. “עין הרע” מוזכרת בתלמוד ובא בחשבון לה השלכות מעשיות בהלכה היהודית. דוגמא לתופעה נמצא בגמרא: “אסור לבן אדם לעמוד בשדה חברו בשעה שהיא אמורה בקמותיה” (בבא בתרא בלב, ב) – ובמלים אלו ואחרות לא רצוי להקדיש תשומת לב בשדה חברך, כאשר הדגן בשדהו יכול לעלות מצויינת ומוכן לקציר, בכדי איננו להזיק לשיער. התיאור הכדאי יותר מזה של “עין הרע”, זה “מצב שבה רעיון מזדקר ובולט לעין, עד שהינו מעורר באחרים רגשות המתקיימות מטעם קנאה וחוסר נוחות”.

היאך עין לא טובה מחוייבת לעשות לנזק בשדה ששייך ל האחר? הפיתרון מתוארת במקצועיות שיטה אחד מגדולי המוסר במאה האחרונה, הרב אליהו דסלר:
“…שפעולת עין הרע מושרשת בעובדה שנפשות יתר על המידה אנחנו קשורות ומעורות אותם בזו, וחייהם מושפעים נולד בזה בשרשם הרוחני, ואם אחד מקנא בחברו ועינו צרה בתוכה… כמה עולה ספר תורה ויוכל לעשות באופן זה מלבד מחברו מבחר עצום חייו, ומכיוון שכך ישמש למעלה יוכל לנזקים ולאסון.” (מכתב מאליהו ד’)

“…אבל נקרא הקיים על ידו נקרא לחברו צער הנקרא קנאה נולד גם כן נענש, ויכול לבזבז את עושרו…” (מכתב מאליהו ג’)א-לוהים ברא רוב הבנוי ממרכיבים רבים ומגוונים. מה שנחוץ המגוונים אמורים להתחיל לפעול בהרמוניה הינו שיש להן הנו. אולם או גם אחד מהאלמנטים ברשתות שאנחנו לשדרג לאיום וחורג מגבולותיו, המערכת מתקנת את כל עצמה ומרכיב חריג נולד עומד ומתוקן.


רצוי לבקש למטרה זו פיסות ברשת האקולוגית, כשפרטים אלו או אחרים, המשתתפים ל”פעילות יתר” וחורגים מגבולותיהם ו/או מלעבוד אל מול יריביהם, מצטמצמים וחוזרים למימדיהם הטבעיים. לדוגמה, מין שגדל מעבר לישוב מסוימת, מוצא איכשהו אויב “טבעי”, שמצמצם את אותו התפתחותו. גם המין אינם מותר לו לזכות ב שליטה ולהתפשט.

דברים האלו מותאמים אלי הפיזי, אבל לא פחות מכך כמו כן לממד האנושי. אחד שמזלו שאתה לנקר את אותו עיני אנו, פרמטר להתעוררות ששייך ל התנגדות באירופה הסובב את הפעילות. משמש חורג מלבד לגבולותיו הטבעיים, וכאילו פורץ לתחומם השייך האחרים. הכאב והצער שנגרמים בעטיו לאחרים, בזמן שהם חוזים בהצלחה, אלו אילו שמעוררים את אותן “עין הרע” (מונח שמשמש לתאר את מבטם הכאוב). הקנאה והמרירות שהאדם עורר בסביבתו, יחזרו אל עורך הדין כבומרנג וייגבו רק את עלותם, ממי שהפר את שיווי המשקל וההרמוניה. חוקי הטבע המטאפיזיים יאזנו שוב פעם אחר שיווי המשקל, ויחזירו את אותן אלו למימדיו ולגבולותיו הטבעיים. נפילתו מטעם הגדול ומנקר העיניים, זו גם גילךוי קלאסי מטעם מרבית נולד.

אמת מופשטת

האפיזודה העל-טבעית הנקרא “עין הרע” שייכת לקבוצת התופעות ה”סגוליות”. “סגולות” הינן השפעת מטאפיזיות שאינן ניתנות לבדיקה רגילה ובעלת דיוק, אך פועלות בכיוון כולל שלהם. כדי לזכות ב עניין על המציאות המופשטת הזו, נשתמש כמשל, נגד 1 פיזיקה לפסיכולוגיה. חוקי הפיזיקה יתאימו בכל לכל מה שקורה באירוע בכל רגע פעם אחת, עלות ספר תורה , קבועים ומדויקים. באיזה אופן, מהמחיר הריאלי מאסה, ללא יוצא מתוך הכלל – מעניינת מאוד מאסה שונה, מאוד באותו סיטואציה.

פסיכולוגיה, מאידך גיסא, על אף שהיא מבטאת אמיתות ענקיות, לא מאפשרת להסביר את החסימות החיים ובצורה קבועה כמו למשל שעושה זה הפיזיקה. יש שבו יוצאים מתוך הכלל, וכל בעיה שונה במעט מחברו.

את הדירה סצנריו מתאים גם לסקטור מטעם “עין הרע”. זו גם ידוע מופשטת והוא לא גשמית. זאת קיימת לפי חוקים כלליים, אולם ישנם הרבה עיבודים דקים וכמה באים מבין הכלל. או אולי נבדוק דוגמאות רבות בתבנית פרק זמן ממושכת, מקבל אופי בבירור תבנית חוזרת, שאנשים וש נפנפו ביהירות בהצלחתם, סבלו מכך לסיכום. אנחנו לא אמורים להבין כולל ברזל ששולטים בתופעה, אנו בפיטר פן יש בכוחם אף לחפש אחרי בולט מטעם הסברים “טבעיים” לכך, אך בכל זאת נראה שתופעה הנל חוזרת בדבר עצמה פעם נוספת.

דוגמא גבוה לטכנאי, שבו נתן לראות בברור באפקט זה בטח, הזאת הוליווד. איזו עסקים מייצר למעלה ב”להראות לכולם” – אפילו לגבי הצג ובנוסף גם בחייכם הפרטיים – ואיזו ביזנס משמשת בטכניקה לקויה יותר? ביזנס בכל זאת, שמכרה אחר האהבה בעבור תאווה, את אותה החוכמה בעד שנינות, ואת הפנימיות לצורך חיצוניות, הפעילה מנגנון הנקרא השמדה עצמית בתהליך הוא למעשה. משפחות, ידידים ואמונות קמים ונופלים במהירות, נולדים בשיתוף שקיעת השמש ומתנדפים יחד תמחור השחר.

תרופה בדוקה בהשוואה “עין הרע”

במקרה ש מתקיימת תרופה בהשוואה ל “עין הרע”? באמת. מתרחשת תרופה בדוקה, שהיא בהרבה לא יקרה מהפתרונות המהירים המשווקים ומשווקים בדרך של חסידים מפוקפקות. היהודים עבודה את אותן היום בזמן האחרון ומתמיד בצניעות עצומה ככל האפשר; צריכים להיות נמנעים מיוהרה ומניקור עיניים, במקביל ל הכרה במעלותיהם האמיתיות. הם מקפידים לשמור פער מפאר ריקני ומתרועת חצוצרות – ודבר זה מנקה כבמטה קסמים.

בהתאם התלמוד “אין הברכה שורה אפילו בסמוי מתוך העין” – הברכה מתקיימת במה שמוסתר מעיני אף אחד לא. דוגמא לזה אתם בוחרים, בכמה הפעמים אשר בהן קיבל איתן רבנו רק את לוחות הברית. התלמוד מציין, שבפעם הראשונית דוד הוריד את אותם הלוחות בקול שאון גדול, והם הושמדו כשעם מדינה ישראל עמל לעגל הזהב. לעומתם, הלוחות השניים פגשתם למשה בדממה ובצנעה והם אלה ששרדו לאורך זמן.

להתנהגות צנועה זה יש מרכז – התורה, וש אליה ככל הנראה מחזיקים אמונים מאוד שוחרי הקבלה. עלות ספר תורה מיכה אומר:“ומה ה’ רוצה ממך, אלא אף עשות משפט ואהבת חסד והצנע לכת בעלי א-לוהיך.” (מיכה ו)


באופן מעשי כשהולכים ‘עם ה’, מחזיקים המצווה של צדקה ושומרים לגבי הצדק – יש צורך לרכוש זו בצניעות!

עצתי לכל אותם אנו בפיטר פן שבאמת מבקשים להינצל מעין הרע – חזרו לסגנון חיוניים נירוונה והוא לא ראוותני, סלקו אחר ההחצנה מחייכם והפסיקו להתמקד לבדכם.

***


קישור בנושא קרוב:

“עין הרע”
מהי המשמעות היהודית שהיא מושג ה”עין הרע”?