Ariel_Sharon__Return_to_the_Temple_Mount_

0 Comments

אריאל שרון: חזור להר הבית!
מחבר: דוד בן אריאל
google.com/articles/religion/article_203.shtml
תאריך_נשמר: 25/07/2007 12:30:17
קטגוריה: דת
מאמר:

תכנן בלוג-אדס על ידי מדינה
ראש הממשלה שרון: חזור להר הרקעות! 7 ביולי 2004.

ראש הממשלה החשוב אריאל שרון:
כפי אנו מודע עד מאוד, רבני ליובאוויטש הציגו לפני המשפט על ידי השמים עתירה נגדך, חתומה, חתומה ונמסרה. ריגמתם את כל הבורא יתברך הגדול בשמיים הגבוהים וגם את עובדיו בסירחון הבגידה שלכם, בזים לבכורה ולירושה התנ& ספר תורה למכירה ;כיים משפחתו ולהביע חיוביות לשגר יהודים לשלום חסר אבינו שבשמים שרק יזמין התערבות ואסון בידי האיחוד האירופי הגרמני-ישועי. לבריטים-ישראלים ויהודים ברחבי העולם!
אדון תבל הסמיך השירות ליטול ראש ממשלת מולדתו ולקח אותך מהחווה שלכם בנגב לסייע לרועה רק את עמו וגם את אחיך ולהגן עליהם מפני ש הזאבים הייחודיים שבארץ הקודש ובלעדיה. במקום היא תויגתם כמי שתפרק את אמא שלכם (ישראל) ותפרק את מבנים המקדש (ירושלים והר הבית) באמצעות מתן הנהגתו העיוורת בקרב הנשיא ג’ורג ‘בוש במפת שיטות שמורכב המבקשת לזרוק אחר התוכנית המקראית עבור פיתרון צודק ומתמשך לשלום במזרח התיכון!
זכית לתפקידך כמנהיג יהודה, מקודשת מעת דריכתך המתארת את הר הקודש על ידי האלוקים והזכרת שלכל הבריאה את אותו חשיבותו העליונה. היית צריך להכניס בכוחך ובהשפעתך האלוקים כמרכבה / טנק הבורא יתברך ע"מ להתהפך ולמחוץ את אותם אויבי הבורא יתברך וישראל שאין להם איום, דוגמת המלך הלוחם דוד נלחם בקרבות ה- L-RD! היית שהמזוזה להכות טרור אל תוך הרשע בידי עמלק ולהשמיד בנאמנות מידי איום המתארת את מדינה יחד עם ארץ (זכ 12: 6) במחיר אלוקים כמגן הלוהט שלך! (זכ 12: 6). הגיע שהינכם לא שומר מצוות אינם ללא הפסקה שאלוקי העברים הבולטים אינם בעלי זכאות לרשום בך באופן מפתיע לעזור לערוך את כל תוכניותיו ומטרתו לירושלים וישראל. היית צריך לצעד ידיים בעלות אחיך הבריטים-ישראלים ולעודד אשר להביס לחלוטין את אותן אויבי הטרור המשותפים שלנו! (זכ. 9: כתיבת ספר תורה ). אבינו שבשמים נעשה מבורך רק את מאמציך!
כל אחד יוכל לגאול את כל עצמך, להציל את אותה הזרוע של העבודה וגם את הישועה! אֵיך? שוב פעם להר המקדש שהעצים אותך! ברורה שתחזקו את הריבונות הישראלית עליה ללא תנאים הן לא מובנים, והפילו את הוואקף הנאצי המרושע מהאתר הקדוש עד מאוד על ידי היהדות, בדיוק דוגמת שהרומאים פינו את אותן הסנהדרין המושחתת מהמתחם האצילי!
השיגו לעלייה הדרמטית להר הבית בעלויות גרשון סלומון, יש ריצמן, הרב הגדול אריאל ואנשי אבינו שבשמים מגוונים והתפללו לגאולה על ידי ארץ וקבלו אותה! היגויני אז מכתב הרבנים האלה יוחזר לשולח, ויסומן כמבוטל. היכולת לפניכם בכול חיים שלכם מהווה שלנו לדעת. הינה האחריות שלך. הינו החלטה שלך!
שמע אריאל שרון: בחר לתמיד וחי ושגשג!
בשביל ציון,
חיים בן אריאל

חיים בן אריאל הוא מחבר הצבע "מעבר לבבל: עלייתה ונפילתה על ידי אירופה" http://www.pushhamburger.com/david.htm